Gemeente gaat verder met projecten

kleine windmolen in weidevogelgraslanden, natter grasland is meer kans voor weidevogels
Van deze nieuwe windmolen hebben de weidevogels al profijt

Medewerkers van de gemeente Leiden zijn inmiddels bijna een jaar bezig met de uitvoering van natuurprojecten uit het beheerplan. In de weidevogelgraslanden zijn stuwtjes en een molentje geplaatst waardoor in winter en voorjaar de waterstand kan worden verhoogd. De weidevogels lijken daar afgelopen voorjaar al een beetje van geprofiteerd te hebben. Ook de witte kwikstaart deed het goed en er werden houtsnippen, slobeenden en kleine plevieren gespot. In de oostpunt van het park is een paddenpoel aangelegd. Die is nu nog wat kaal, maar de verwachting is dat hier de komende jaren meer (water-)planten gaan groeien en dat amfibieën en libellen de poel snel zullen ontdekken.

Voor de komende maanden staat een aantal nieuwe projecten op stapel:

Reigersbos

Reiger, grote grijze vogel op hoge poten, staat op de leuning van een brugje in het bos
Jonge reiger in het Reigersbos

In het Reigersbos wil de gemeente de twee zuidwestelijke perceeltjes tot een boomgaard omvormen. Met deze boomgaard komt een stukje cultuurhistorie terug in Cronesteyn en ontstaat er extra foerageergebied voor bijen en andere insecten. Om een groter rustgebied voor vogels te creëren wordt het pad in het midden van het bos naar de rand verlegd. In een later stadium wordt de bijenstal verplaatst. De Stichting is van mening dat het beter zou zijn de boomgaard direct naast het Reigersbos aan te leggen, omdat er dan geen ecologisch waardevolle bomen voor hoeven worden gekapt. We dienen dan ook een zienswijze op de vergunningaanvraag in.

Natuurvriendelijke oevers

In de oostelijke graslanden (tussen de Tuin van de smid en de Moerastuin) worden langs de sloten brede natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor wordt het biotoop van tal van wilde planten, insecten en (broed-)vogels verbeterd. Het is tegelijk ook een proef om het aantal Amerikaanse rivierkreeften te verminderen. Die houden juist niet van dit soort flauw oplopende, dichtbegroeide slootkanten.

Moerastuin

Ten slotte wordt een start gemaakt met de herinrichting van Moerastuin. Dit gebeurt in drie fasen, steeds met twee jaar ertussen. De eerste fase is in het noordoostelijke deel. Komend najaar en winter wordt hier een laagje van de bovengrond afgegraven (‘afgeplagd’). Hierdoor wordt de bodem wat natter en wordt te voedselrijke grond verwijderd. Een verland slootje wordt weer opengegraven en te hoog opgeschoten bomen worden ‘teruggezet’. Dit waren hakhoutbomen, maar ze zijn lang niet onderhouden. Door ze laag af te zagen kunnen ze opnieuw uitlopen, blijven ze lager, en krijgen de bloemrijke graslandjes meer zon en minder last van het dode blad dat elke herfst valt. Langs de oostrand wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd en het wandelpad wordt wat opgehoogd.

Op vrijdag 3 november organiseert de gemeente een informatieve wandeling met de projectleider en de stadsecoloog; meer informatie in de agenda.

Kees Vertegaal en Roek Vermeulen